Skip to Content Information Center
Lexmark MX710

Lexmark MX710

הגדרת פקס באמצעות קו מנוי דיגיטלי

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תבצע חיבורי חשמל או כבלים כלשהם, למשל כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, במהלך סופת ברקים.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אל תשתמש בתכונת הפקס במהלך סופת ברקים.

קו מנוי דיגיטלי (DSL) מפצל את קו הטלפון הרגיל לשני ערוצים: קול ואינטרנט. אותות טלפון ופקס עוברים דרך ערוץ השמע ואותות אינטרנט עוברים דרך הערוץ האחר.

התקן מסנן DSL כדי למזער את ההפרעה בין שני הערוצים ולהבטיח חיבור איכותי.

הערה:  לקבלת מסנן DSL פנה לספק ה-DSL.

  1. חבר את יציאת הקו של מסנן ה-DSL לשקע בקיר.

  2. חבר קצה אחד של כבל הטלפון ליציאת הקו של המדפסת. חבר את הקצה השני ליציאת הטלפון במסנן ה-DSL.

  3. כדי לחבר טלפון למדפסת, הסר כל תקע מתאם מותקן מיציאת הטלפון של המדפסת ולאחר מכן חבר את הטלפון.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top