Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

instalace zásobníku na 2 x 500 nebo 2500 listů.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nastavili; tiskárnu nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a až poté pokračujte. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Při instalaci jednoho nebo více doplňků tiskárny nebo multifunkční tiskárny budete možná muset použít kolečkový podstavec, nábytek nebo jiný prvek, abyste předešli nestabilitě a možnému zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.

 3. Vybalte zásobník a odstraňte veškerý balicí materiál.

 4. Přimontujte stabilizační podpěru k zásobníku a sejměte přilnavý kryt.

 5. Pomocí bočních rukojetí vyrovnejte tiskárnu se zásobníkem a usaďte tiskárnu na místo.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Přesahuje-li hmotnost tiskárny 20  kg (44  liber), může být k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dvou osob.

 6. Šroubovákem uloženým ve dvířkách A sejměte kryt konektoru ze zadní strany tiskárny.

 7. Připojte konektor zásobníku k tiskárně.

 8. Otevřete zásobník 2 a 3.

 9. Připněte zásobník k tiskárně pomocí zajišťovacích spon a kovového držáku.

  • Vepředu
  • Zadní strana
 10. Zavřete zásobníky a poté nasaďte kryt konektoru.

 11. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

 12. Zapněte tiskárnu.

Přidejte zásobník do ovladače tiskárny, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Při instalaci volitelných hardwarových doplňků dodržujte toto pořadí instalace.

 • Zásobník na 2 x 500 nebo 2500 listů
 • Tiskárna
 • Sešívací finišer
Byl tento článek užitečný?
Top