Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Instalace zásobníku na 3000 listů

  Poznámka:  Zásobník na 3000 listů je podporován pouze v případě, že je nainstalován zásobník na 2 x 500 nebo 2500 listů.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nastavili; tiskárnu nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a až poté pokračujte. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ PŘEVRÁCENÍ  Při instalaci jednoho nebo více doplňků tiskárny nebo multifunkční tiskárny budete možná muset použít kolečkový podstavec, nábytek nebo jiný prvek, abyste předešli nestabilitě a možnému zranění. Další informace o podporovaných konfiguracích naleznete na www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.

 3. Vybalte zásobník.

 4. Šroubovákem uloženým ve dvířkách A odpojte kabel zásobníku na 2 x 500 nebo 2500 listů ze zadní strany tiskárny.

 5. Otevřete zásobník 2 a 3.

 6. Odstraňte kovové držáky a zajišťovací sponu upevňující zásobník na 2 x 500 nebo 2500 listů k tiskárně.

  • Vepředu
  • Zadní strana
 7. Zavřete zásobníky.

 8. Pomocí bočních rukojetí vyjměte tiskárnu ze zásobníku na 2 x 500 nebo 2500 listů.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Přesahuje-li hmotnost tiskárny 20  kg (44  liber), může být k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dvou osob.

 9. Odstraňte stabilizační nožky ze zásobníku.

 10. Sejměte přilnavé kryty.

 11. Otevřete zásobník a odstraňte montážní držák a kryty kolejniček.

 12. Nasaďte postranní montážní podpěry na zásobník a pak vložte vodicí desku do kolejniček.

 13. Nasaďte kolejničku a pak nasaďte montážní držák a kryty kolejniček.

 14. Zavřete zásobník.

 15. Pomocí bočních rukojetí vyrovnejte tiskárnu se zásobníkem a usaďte tiskárnu na místo.

 16. Vyrovnejte zásobník na 3000 listů s tiskárnou a pak nasaďte montážní opěrku.

 17. Upevněte kabel zásobníku svorkou.

 18. Připojte kabel zásobníku k tiskárně.

 19. Nasaďte kryt kabelu zásobníku.

 20. Zasuňte zásobník dozadu až zacvakne na své místo.

 21. Přimontujte stabilizační podpěru k tiskárně.

 22. Připojte konektor zásobníku na 2 x 500 nebo 2500 listů k tiskárně.

 23. Otevřete zásobník 2 a 3 a pomocí zajišťovacích spon a kovové podpěry připevněte zásobník na 2 x 500 nebo 2500 listů k tiskárně.

  • Vepředu
  • Zadní strana
 24. Zavřete zásobníky.

 25. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Chcete-li zabránit nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

 26. Zapněte tiskárnu.

Přidejte zásobník do ovladače tiskárny, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Při instalaci volitelných hardwarových doplňků dodržujte toto pořadí instalace.

 • Zásobník na 3000 listů
 • Tiskárna
 • Sešívací finišer
Byl tento článek užitečný?
Top