Skip to Content Information Center
Lexmark CX922

Lexmark CX922

Povezivanje kablova

OPREZ – OPASNOST OD UDARCA:  Da biste izbegli rizik od strujnog udara, nemojte da podešavate ovaj proizvod niti da uspostavljate električne i kablovske veze (npr. pomoću kabla za napajanje, za funkciju faksa ili telefon) tokom oluje sa grmljavinom.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, povežite kabl za napajanje na lako dostupnu strujnu utičnicu ispravne oznake i uzemljenja, u blizini proizvoda.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste izbegli rizik od požara ili strujnog udara, koristite isključivo kabl za napajanje koji se isporučuje sa ovim proizvodom ili zamenski koji je odobrio proizvođač.

OPREZ – POTENCIJALNA POVREDA:  Da biste smanjili rizik od požara, koristite isključivo telekomunikacioni (RJ-11) kabl 26 AWG ili veći prilikom povezivanja ovog proizvoda na javnu telefonsku mrežu. Za korisnike u Australiji, kabl mora da bude odobren od strane australijskog nadležnog tela za komunikacije i medije.

Upozorenje – potencijalno oštećenje:  Da biste izbegli gubitak podataka ili kvar na štampaču, nemojte da dodirujete USB kabl, bežični mrežni adapter niti štampač u prikazanim oblastima tokom štampanja.

KoristiteDa biste

1

USB priključci

Povezali tastaturu ili bilo koju kompatibilnu opciju.

2

Utičnicu za kabl za napajanje

Povezali štampač sa ispravno uzemljenom zidnom utičnicom.

3

EXT port

Povezali dodatne uređaje (telefon ili telefonsku sekretaricu) na štampač i telefonsku liniju. Koristite ovaj port ako nemate namensku faks liniju za štampač i ako je ovaj metod povezivanja podržan u vašoj zemlji ili regionu.

Napomena:  Uklonite utikač da biste pristupili portu.

4

LINIJSKI port

Povezali štampač na aktivnu telefonsku liniju pomoću standardne zidne utičnice (RJ‑11), DSL filtera ili VoIP adaptera, odnosno bilo kojeg drugog adaptera koji omogućava pristup telefonskoj liniji radi razmene faksova.

5

Ethernet priključak

Povezali štampač na Ethernet mrežu.

6

USB port za štampač

Povezali štampač na računar.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top