Skip to Content Information Center
Lexmark MS521

Lexmark MS521

החלפת יחידת ההדמיה

 1. פתח את דלת A.

 2. הסר את מחסנית הטונר.

 3. הסר את יחידת ההדמיה המשומשת.

 4. הוצא את יחידת ההדמיה החדשה מהאריזה ונער אותה שלוש פעמים כדי לפזר את הטונר.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדוקטור. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 5. הכנס את יחידת ההדמיה החדשה.

  הערה:  היעזר בחצים שבתוך המדפסת להנחיה.

 6. הכנס את מחסנית הטונר.

  הערה:  היעזר בחצים שבתוך המדפסת להנחיה.

 7. סגור דלת A.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top