Skip to Content Information Center
Lexmark B2650

Lexmark B2650

דפים ריקים או לבנים

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר נתמכת מבית Lexmark.

  הערה:  אם המחסנית אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. הסר את כל חומרי האריזה הנותרים שביחידת ההדמיה.

  1. הסר את מכל הטונר, ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.

   אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

   אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

  2. בדוק את יחידת ההדמיה לאיתור סימני נזק והחלף אותה במידת הצורך.

   הערה:  ודא שהמגע של תוף הפוטוקונדקטור אינו מכופף או מחוץ למקומו.

  3. נער היטב את יחידת ההדמיה כדי לפזר שוב את הטונר.

  4. הכנס את יחידת ההדמיה ולאחר מכן את מכל הטונר.

 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

בדוק את מצב מחסנית הטונר והחלף אותה במידת הצורך.

 1. בלוח הבקרה, נווט אל:

  Status/Supplies (מצב/חומרים מתכלים) > Supplies (חומרים מתכלים)

 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top