Skip to Content Information Center
Lexmark B2650

Lexmark B2650

הדפסה בהירה

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר מקורית ונתמכת של Lexmark.

  הערה:  אם המחסנית אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת.

 2. הגבר את כהות הטונר. בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Quality (איכות)

 3. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת.
 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

בדוק את מצב מחסנית הטונר והחלף אותה במידת הצורך.

 1. בלוח הבקרה, נווט אל:

  Status/Supplies (מצב/חומרים מתכלים) > Supplies (חומרים מתכלים)

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 5.

הבעיה נפתרה.

שלב 5

 1. הסר את מכל הטונר, ולאחר מכן את יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. לחץ על אחד מצדי גלגלת ההעברה, הממוקמת מתחת ליחידת ההדמיה, כדי לבדוק אם היא נלחצת ואז קופצת בחזרה למקומה.

  זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

 3. אם גלגלת ההעברה אינה נלחצת ואז קופצת בחזרה למקומה, הוצא אותה ואז הכנס אותה מחדש.

  1. משוך כלפי מעלה קצה אחד של גלגלת ההעברה ואז דחף אותה מטה עד שתיכנס למקומה בנקישה.

  2. במידת הצורך חזור על צעד זה בקצה השני.

 4. נער היטב את יחידת ההדמיה כדי לפזר שוב את הטונר ואז החזר אותה שוב.

 5. הכנס את מחסנית הטונר.

 6. כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת.

 7. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 6.

הבעיה נפתרה.

שלב 6

 1. אם הבעיה מתרחשת לאחר התקנת ערכת תחזוקה חדשה, בדוק אם גלגלת ההעברה הכלול בערכה מותקנת.

  הערה:  במידת הצורך החלף את גלגלת ההעברה.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 7.

הבעיה נפתרה.

שלב 7

בדוק את מצב יחידת הההדמיה. בלוח הבקרה, נווט אל:

Status/Supplies (מצב/חומרים מתכלים) > Supplies (חומרים מתכלים)

האם יחידת ההדמיה מתקרבת לסוף חייה?

עבור לשלב 8.

פנה אל תמיכת לקוחות.

שלב 8

 1. החלף את יחידת ההדמיה.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top