Skip to Content Information Center
Lexmark MX721

Lexmark MX721

לא ניתן לסרוק ליעד הנבחר

נסה אחת או יותר מהפעולות הבאות:

ודא שהיעד עדיין קיים
ודא שהיעד הוגדר כהלכה
  1. במסך הבית, גע באפשרות Scan Center (מרכז הסריקה).

    הערה:  ייתכן שהסמל והשם שונו. לקבלת מידע נוסף פנה למנהל המערכת.

  2. בחר יעד ולאחר מכן בדוק את ההגדרות שלו.

ודא שמספר היציאה המוגדר ליעד ה-SFTP הוא 22
פנה למנהל המערכת

אם למדפסת וליעד תחומים שונים, מנהל המערכת שלך יוכל לזהות את פרטי התחום.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top