Skip to Content Information Center
Lexmark XM5370

Lexmark XM5370

החלפת fuser הגליל החם

 1. הוצא את מכסה הסל הסטנדרטי.

 2. פתח את דלת C.

  זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 3. שחרר את הנעילה של fuser הגליל החם.

 4. הוצא את fuser הגליל החם המשומש.

 5. הוצא את fuser הגליל החם החדש מאריזתו.

 6. הכנס את fuser הגליל החם עד שייכנס למקומו בנקישה.

 7. נעל את fuser הגליל החם.

 8. סגור את הדלת.

 9. התקן את מכסה הסל הסטנדרטי.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top