Skip to Content Information Center
Lexmark XM5370

Lexmark XM5370

החלפת ה-fuser

 1. פתח את דלת C.

  זהירות—משטח חם:  פנים המדפסת עלול להיות חם. להפחתת הסיכון לפגיעה מרכיב חם, יש לאפשר למשטח להתקרר לפני שנוגעים בו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 2. שחרר את נעילת ה-fuser.

 3. הוצא את ה-fuser המשומש.

 4. הוצא את ה-fuser החדש מאריזתו.

 5. הכנס את ה-fuser החדש עד שייכנס למקומו בנקישה.

 6. נעל את ה-fuser.

 7. סגור את הדלת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top