Skip to Content Information Center
Lexmark MX721

Lexmark MX721

טעינה במזין הרב-תכליתי

 1. פתח את המזין הרב תכליתי.

 2. כוונן את מוביל הנייר כך שיתאימו לגודל הנייר שאתה טוען.

 3. הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.

 4. טען את הנייר כאשר הצד להדפסה פונה כלפי מעלה.

  • אם אתה טוען בנייר מכתבים, בצע אחת מהפעולות הבאות:
  • הדפסה חד-צדדיתהדפסה דו-צדדית
  • בעת טעינת נייר מחורר, ודא שהחורים בצד הארוך של הנייר מיושרים ביחס לצד הימני של מכוון הנייר.
  • הדפסה חד-צדדיתהדפסה דו-צדדית
  • טען מעטפות כאשר צד הדש פונה כלפי מטה וכנגד הצד הימני של מכוון הנייר.
  • אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תשתמש במעטפות עם בולים, מהדקים, לחצנים, חלונות, רפידות מצופות או חלקים נדבקים מעצמם.

 5. בלוח הבקרה של המדפסת, הגדר את סוג הנייר וגודל הנייר בתפריט Paper (נייר) בהתאם לנייר הטעון.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top