Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

התקנת כונן קשיח במדפסת

  זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח המערכת או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. באמצעות מברג שטוח, פתח את מכסה הגישה ללוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

 4. הוצא את הכונן הקשיח מאריזתו.

 5. חבר את הדיסק הקשיח ולאחר מכן חבר את כבל ממשק הדיסק הקשיח ללוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע במרכז הכונן הקשיח ואל תלחץ עליו.

 6. סגור את מכסה הגישה.

 7. חבר את הכבל החשמלי למדפסת ואז לשקע החשמלי.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

 8. הדלק את המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top