Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

התקנת כרטיס זיכרון

הערה:  הוראות אלו חלות רק כל כרטיס הזיכרון DDR3 DIMM.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. באמצעות מברג שטוח, פתח את מכסה הגישה ללוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם בלוח המערכת.

 4. הוצא את כרטיס הזיכרון מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אך תיגע בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

 5. הכנס את כרטיס הזיכרון עד שייכנס למקומו בנקישה.

 6. סגור את מכסה הגישה.

 7. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

 8. הדלק את המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top