Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

התקנת כרטיס אופציונלי

הערה:  כרטיס אופציונלי הוא כרטיס גופן, כרטיס קושחה או זיכרון הבזק.

זהירות—סכנת שוק:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, אם תיגש ללוח הבקרים או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם מחוברים למדפסת התקנים אחרים כלשהם, כבה גם אותם ונתק את כל הכבלים המוליכים אל המדפסת.

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. באמצעות מברג שטוח, פתח את מכסה הגישה ללוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח המערכת נפגמים בקלות מחשמל סטטי. גע בחפץ מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים או במחברים כלשהם.

 4. הוצא את הכרטיס האופציונלי מאריזתו.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אך תיגע בנקודות החיבור לאורך קצה הכרטיס.

 5. דחף את הכרטיס בחוזקה למקומו.

  הערה:  כל אורך המחבר על הכרטיס חייב לגעת ולהתיישר עם לוח המערכת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  התקנה לא נכונה של הכרטיס עשויה לגרום לנזק לכרטיס וללוח המערכת.

 6. סגור את מכסה הגישה.

 7. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמלי בעל דירוג מתאים והארקה מתאימה אשר ממוקם בסמוך למוצר ונגיש בקלות.

 8. הדלק את המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top