Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

יצירת יעד לסריקה

  1. במסך הבית, גע באפשרות Scan Center (מרכז הסריקה).

    הערה:  ייתכן שהסמל והשם שונו. לקבלת מידע נוסף פנה למנהל המערכת.

  2. בחר יעד ולאחר מכן קבע את ההגדרות שלו.

  3. גע באפשרות Done (בוצע).

  4. הערה:  כדי לשמור יעד זה, הוסף אותו כקיצור דרך על-ידי נגיעה באפשרות , או פנה למנהל המערכת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top