Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

סריקה לתיקיית רשת

 1. טען את המסמך במגש מזין המסמכים האוטומטי (ADF) או על משטח הזכוכית של הסורק.

 2. במסך הבית, גע באפשרות Scan Center (מרכז הסריקה).

  הערה:  ייתכן שהסמל והשם שונו. לקבלת מידע נוסף פנה למנהל המערכת.

 3. בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • בחר יעד.
  • הערה:  עבור SFTP, קבע את מספר היציאה כ-22.

  • גע ב- כדי ליצור קיצור דרך ואז בחר בקיצור הדרך מהרשימה.
 4. סרוק את המסמך.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top