Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

סריקת תעודות לתיקיית רשת

 1. במסך הבית גע באפשרות Card Copy (העתקת תעודה).

  הערה:  ייתכן שהסמל והשם שונו. לקבלת מידע נוסף פנה למנהל המערכת.

 2. טען את התעודות על משטח הזכוכית של הסורק. לקבלת מידע נוסף ראה טעינת תעודות על משטח הזכוכית של הסורק.

 3. בהתאם לדגם המדפסת שלך, בצע אחת מהפעולות הבאות:

  • הפוך את האפשרות Send to Network (סריקה לרשת) או Network (רשת) לזמינה.
  • גע באפשרות , ואז הפוך את האפשרות Send to Network (שלח לדוא"ל) לזמינה.
 4. כוונן את הגדרות הסריקה לפי הצורך. לקבלת מידע נוסף ראה התאמת הגדרות הסריקה.

 5. גע באפשרות Scan (סריקה).

האם מאמר זה הועיל לך?
Top