Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

ניהול הגדרות צריכת החשמל והשימוש בנייר

  1. במסך הבית גע באפשרות Eco‑Settings (הגדרות מצב חיסכון).

    הערות:

    • יישום זה נתמך רק בחלק מדגמי המדפסות. לקבלת מידע נוסף ראה היישומים הנתמכים.
    • יישום זה מחליף את הגדרות המדפסת.
  2. התאמה אישית של ההגדרות

  3. החל את השינויים

האם מאמר זה הועיל לך?
Top