Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

חסימת מהדק סיכות ביחידת גימור הסיכות

  1. פתח את דלת F.

  2. הסר את מחזיק מחסנית הסיכות.

  3. הוצא את הסיכות הרופפות.

  4. לחץ את הסיכות על התומך ממתכת.

    הערה:  אם הסיכות נמצאות בחלקה האחורי של המחסנית, נער את המחסנית כלפי מטה כדי לקרב את הסיכות לתומך ממתכת.

  5. הכנס את מחזיק מחסנית הסיכות עד שייכנס למקומו בנקישה.

  6. סגור את הדלת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top