Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

חסימת נייר במזין המסמכים האוטומטי

 1. הסר את כל מסמכי המקור ממגש מזין המסמכים האוטומטי.

 2. פתח את דלת D.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

 3. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 4. סגור את דלת D.

 5. פתח את מכסה הסורק.

 6. פתח את דלת E.

 7. הוצא את הנייר התקוע.

  הערה:  ודא שהוצאת את כל פיסות הנייר.

 8. סגור את דלת E ולאחר מכן סגור את מכסה הסורק.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top