Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

באמצעות הפקס האנלוגי ניתן לשגר פקסים, אך לא ניתן לקבלם

פעולהכןלא

שלב 1

ודא שמקור הנייר אינו ריק.

האם ניתן לקבל פקסים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

בדוק את הגדרות עיכוב מניית הצלצולים.

  • במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Fax (פקס) > Fax Setup (הגדרת פקס) > Fax Receive Settings (הגדרות קבלת פקס) > Rings to Answer (צלצולים עד למענה).

האם ניתן לקבל פקסים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

אם המדפסת מדפיסה עמודים ריקים, ראה דפים ריקים או לבנים.

האם ניתן לקבל פקסים?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top