Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

קישור בין מגשים

  1. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > בחר מקור נייר.

  2. קבע את אותם גודל נייר וסוג נייר למגשים שאתה מקשר.

  3. במסך הבית גע ב-Settings (הגדרות) > Device (התקן) > Maintenance (תחזוקה) > Configuration Menu (תפריט תצורה) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Tray Linking (קישור מגשים).

  4. גע ב-Automatic (אוטומטי).

כדי לבטל קישור של מגשים, ודא שאין מגשים שלהם הגדרות גודל או סוג נייר זהות.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  טמפרטורת ה- Fuser משתנה בהתאם לסוג הנייר שצוין. כדי להימנע מבעיות הדפסה, התאם את הגדרות סוג הנייר במדפסת לנייר שטעון במגש.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top