Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

הימנעות מחסימות נייר

טעינה נאותה של נייר

 • ודא שהנייר מונח במגש בצורה שטוחה .
 • טעינה נכונה של ניירטעינה שגויה של נייר
 • אל תטען נייר במגש ואל תוציא ממנו נייר כאשר המדפסת מדפיסה.
 • אל תטען יותר מדי נייר. ודא שגובה הערימה נמוך ממחוון המילוי המקסימלי של הנייר.
 • אל תחליק נייר לתוך המגש. טען את הנייר כפי שמוצג באיור.
 • ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה וכי אינם לוחצים על הנייר או המעטפות.
 • דחף את המגש היטב לתוך המדפסת לאחר טעינת הנייר.

שימוש בנייר מומלץ

 • השתמש רק בנייר או במדיה מיוחדת מומלצים.
 • אל תטען נייר מקומט, מקופל, לח, מכופף או מסולסל.
 • הגמש, אוורר ויישר את קצוות הנייר לפני הטעינה.
 • אל תשתמש בנייר שנגזר או נחתך ידנית.
 • אל תערבב נייר מגדלים, משקלים או סוגים שונים באותו המגש.
 • ודא שסוג וגודל הנייר מוגדרים כהלכה במחשב או בלוח הבקרה של המדפסת.
 • אחסן את הנייר בהתאם המלצות היצרן.
האם מאמר זה הועיל לך?
Top