Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

שינוי הגדרות היציאה של המדפסת אחרי התקנת יציאת פתרונות פנימיים חדשה

הערות:

 • אם למדפסת יש כתובת IP סטטית, אל תשנה את התצורה.
 • אם תצורת המחשבים מוגדרת לשימוש בשם הרשת במקום בכתובת IP, אל תשנה את התצורה.
 • אם אתה מוסיף יציאת פתרונות פנימיים (ISP) אלחוטית למדפסת שהוגדרה בעבר לחיבור Ethernet, נתק את המדפסת מרשת ה-Ethernet.

  למשתמשי Windows

 1. פתח את תיקיית המדפסות.

 2. בתפריט קיצור הדרך של המדפסת עם ה-ISP החדשה, פתוח את מאפייני המדפסת.

 3. הגדר את היציאה מהרשימה.

 4. עדכן את כתובת IP.

 5. החל את השינויים

  למשתמשי Macintosh

 1. מתוך System Preferences (העדפות מערכת) בתפריט Apple, נווט אל רשימת המדפסות ולאחר מכן בחר + > IP.

 2. הקלד את כתובת IP של המדפסת בשדה הכתובת.

 3. החל את השינויים

האם מאמר זה הועיל לך?
Top