Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Instalace portu Internal Solutions Port

VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nastavili; tiskárnu nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a až poté pokračujte. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 1. Vypněte tiskárnu a vytáhněte napájecí kabel z elektrické zásuvky.

 2. Pomocí plochého šroubováku otevřete přístupový kryt desky řadiče.

  Varování – nebezpečí poškození:  Elektronické součásti desky řadiče mohou být snadno poškozeny statickou elektřinou. Než se dotknete některé součásti na řídicí desce nebo konektoru, dotkněte se kovového povrchu tiskárny.

 3. Vybalte sadu portu Internal Solutions Port (ISP).

  1

  ISP

  2

  Montážní držák

  3

  Křídlaté matice

 4. V případě potřeby odeberte pevný disk tiskárny.

 5. Vložte držák do desky tak, aby zaklapnul na místo.

 6. Připevněte port ISP na držák.

 7. V případě potřeby připojte pevný disk k portu ISP.

  1. Vyjměte držák pevného disku.

  2. Připojte pevný disk k portu ISP.

   Varování – nebezpečí poškození:  Nedotýkejte se a netlačte na střed pevného disku.

 8. Zavřete přístupový kryt.

 9. Zapojte napájecí kabel do zásuvky a poté tiskárnu zapněte.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

Byl tento článek užitečný?
Top