Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

חסימות נייר מתרחשות בתדירות גבוהה

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. הסר את המגש.

 2. בדוק אם הנייר נטען כהלכה.

  הערות:

  • ודא שמובילי הנייר ממוקמים כהלכה.
  • ודא שגובה הערימה נמוך ממחוון המילוי המקסימלי של הנייר.
  • הקפד להדפיס על נייר מהגודל והסוג המתאימים.
 3. הכנס את המגש.

 4. הדפס את המסמך.

האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

 2. הגדר את גודל וסוג הנייר הנכונים.

 3. הדפס את המסמך.

האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה:  נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו.

 2. הדפס את המסמך.

האם מתרחשות חסימות נייר לעתים תכופות?

פנה אל תמיכת לקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top