Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

הדפסה בהירה

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר מקורית ונתמכת של Lexmark.

  הערה:  אם המחסנית אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת.

 2. הגבר את כהות הטונר.

  בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Print (הדפסה) > Quality (איכות) > Toner Darkness (כהות טונר)

 3. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את סוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)
 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את רזולוציית ההדפסה ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

 2. קבע רזולוציה של ‎600 dpi.

 3. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 5.

הבעיה נפתרה.

שלב 5

 1. הסר את יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום לבעיות באיכות ההדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. נער היטב את יחידת ההדמיה כדי לפזר שוב את הטונר.

 3. הכנס את יחידת ההדמיה.

 4. כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת.

 5. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

עבור לשלב 6.

הבעיה נפתרה.

שלב 6

 1. בדוק את מצב מחסנית הטונר.

  בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Reports (דוחות) > Device (התקן) > Device Statistics (סטטיסטיקת התקן)

 2. במקטע Supply Information (פרטי חומרים מתכלים) של העמודים המודפסים, בדוק את מצב מחסנית הטונר.

האם מחסנית הטונר מתקרבת לסוף חייה?

עבור לשלב 7.

פנה אל תמיכה בלקוחות.

שלב 7

 1. החלף את מחסנית הטונר.

 2. הדפס את המסמך.

האם ההדפסה בהירה?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top