Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

ניקוי גלגלי ההרמה

  1. כבה את המדפסת.

  2. הסר את המגש.

    אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת נזק כתוצאה מפריקה אלקטרוסטטית, גע בחלק כלשהו של שלדת מתכת חשופה של המדפסת לפני גישה אל האזורים הפנימיים של המדפסת או מגע בהם.

  3. הסר את גלגל ההרמה.

  4. נקה את גלגל ההרמה באמצעות מטלית רכה, לחה ונטולת סיבים:

    הערה:  הספג את המטלית באלכוהול.

  5. הכנס את גלגל ההרמה.

  6. הכנס את המגש.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top