Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

התקנת תא הדואר הכולל 4 תאים

  זהירות—סכנת נפילה:  התקנת אחת או יותר מהאפשרויות במדפסת או במדפסת הרב-תכליתית (MFP) עשויה להצריך בסיס עם גלגלים, ריהוט או אמצעי אחר כדי למנוע חוסר יציבות אשר עלול לגרום לפגיעה. לקבלת מידע נוסף על התצורות הנתמכות בקר בכתובת www.lexmark.com/multifunctionprinters.

 1. כבה את המדפסת.

 2. נתק את כבל החשמל משקע החשמל שבקיר ולאחר מכן מהמדפסת.

 3. הוצא את תא הדואר מאריזתו.

 4. הסר את המכסה העליון של המדפסת.

 5. התקן את תא הדואר במדפסת ולאחר מכן דחף אותו כלפי מטה כדי לוודא שהוא מחובר למדפסת בצורה מאובטחת.

 6. חבר את כבל החשמל למדפסת ואז לשקע החשמל.

  זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

 7. הדלק את המדפסת.

  הוסף את תא הדואר למנהל התקן המדפסת כדי שיהיה זמין למשימות הדפסה. לקבלת מידע נוסף ראה הוספת אפשרויות זמינות במנהל התקן המדפסת.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top