Skip to Content Information Center
Lexmark MX826

Lexmark MX826

חיבור כבלים

זהירות—סכנת שוק:  למניעת סכנת התחשמלות, אל תגדיר מוצר זה ואל תטפל בחיבורי חשמל או כבלים, כגון כבל החשמל, תכונת הפקס או הטלפון, בעת סופת ברקים.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להפחית את הסיכון לשרפה, השתמש רק בכבל תקשורת (RJ-11) מסוג ‎26 AWG ומעלה בעת חיבור מוצר זה לרשת הטלפון הממותגת הציבורית. עבור משתמשים באוסטרליה, הכבל חייב להיות באישור רשות התקשורת והמדיה האוסטרלית.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  למניעת אובדן נתונים או ליקויים בתפקוד המדפסת, אל תיגע בכבל USB, במתאם רשת אלחוטית כלשהו, או באזור המוצג במדפסת בזמן הדפסה פעילה.

יציאת מדפסתפונקציה

1

שקע כבל חשמלי

לחבר את המדפסת לשקע מוארק היטב בקיר.

2

יציאת מדפסת USB

לחבר את המדפסת למחשב

3

יציאת Ethernet

לחבר את מדפסת לרשת.

4

יציאת USB

לחבר מקלדת או כל אפשרות תואמת אחרת.

5

יציאת EXT

הערה:  זמין רק בחלק מדגמי המדפסות.

לחבר התקנים נוספים (טלפון או משיבון) למדפסת ולקו טלפון. השתמש ביציאה זו אם אין לך קו פקס ייעודי עבור המדפסת ושיטת חיבור זו נתמכת במדינה או באזור שלך.

6

יציאת LINE

הערה:  זמינה רק בחלק מדגמי המדפסות.

לחבר את המדפסת לקו טלפון פעיל באמצעות שקע רגיל בקיר (RJ‑11), מסנן DSL או מתאם VoIP, או כל מתאם אחר המאפשר גישה לקו הטלפון כדי לשגר ולקבל פקסים.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top