Skip to Content Information Center
Lexmark C2535

Почистване на принтера

ВНИМАНИЕ – ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР:  За да избегнете опасността от електрически удар при почистване на външните части на принтера, изключете захранващия кабел от контакта в стената и откачете всички кабели от принтера, преди да продължите нататък.

Забележки:

 • Изпълнявайте тази задача на всеки няколко месеца.
 • Щети по принтера, които са причинени от неправилно обслужване, не се покриват от гаранцията на принтера.
 1. Изключете принтера и след това извадете кабела от контакта.

 2. Извадете хартията от стандартната изходна тава и многоцелевото подаващо устройство.

 3. Отстранете прах, влакна и парчета хартия около принтера чрез мека четка или прахосмукачка.

 4. Изтрийте външните повърхности на принтера с мокра, мека, немъхеста кърпа.

  Забележки:

  • Не използвайте битови почистващи или перилни препарати, тъй като могат да повредят покритието на принтера.
  • Уверете се, че всички части на принтера са сухи след почистване.
 5. Включете захранващия кабел в контакт на стената и след това включете принтера.

  ВНИМАНИЕ – ПОТЕНЦИАЛНО НАРАНЯВАНЕ:  За да избегнете риска от пожар или токов удар, свържете захранващия кабел към подходящ и правилно заземен електрически контакт, който е в близост до продукта и е леснодостъпен.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top