Skip to Content Information Center
Lexmark CS421

Instalace volitelných zásobníků

Poznámka:  V závislosti na modelu vaší tiskárny, můžete nainstalovat dvojitý zásobník na 650 listů nebo zároveň dvojitý zásobník na 650 listů a zásobník na 550 listů.

  VÝSTRAHA – NEBEZPEČÍ ÚRAZU EL. PROUDEM  Abyste zabránili riziku úrazu elektrickým proudem, jestliže potřebujete získat přístup k desce řadiče nebo chcete doplnit volitelný hardware a paměťová zařízení poté, co jste tiskárnu nastavili; tiskárnu nejprve vypněte a odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a až poté pokračujte. Máte-li k tiskárně připojena další zařízení, pak je rovněž vypněte a odpojte jakékoliv kabely vedoucí k tiskárně.

 1. Vypněte tiskárnu.

 2. Odpojte napájecí kabel z elektrické zásuvky a poté z tiskárny.

 3. Vybalte volitelný zásobník a poté odstraňte veškerý balicí materiál.

 4. Vyrovnejte tiskárnu s volitelným zásobníkem a usaďte tiskárnu na místo.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Přesahuje-li hmotnost tiskárny 20  kg (44  liber), jsou k jejímu bezpečnému zdvižení třeba nejméně dva zkušení pracovníci.

  Poznámka:  Pokud instalujete oba volitelné zásobníky, zásobník na 550 listů umístěte pod dvojitý zásobník na 650 listů.

 5. Zapojte napájecí kabel do tiskárny a poté jej zapojte do elektrické zásuvky.

  VÝSTRAHA – RIZIKO ZRANĚNÍ:  Abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem, připojte napájecí kabel do řádně uzemněné elektrické zásuvky s odpovídajícími parametry, která se nachází v blízkosti výrobku a je snadno přístupná.

 6. Zapněte tiskárnu.

Přidejte zásobník do ovladače tiskárny, aby byl k dispozici pro tiskové úlohy. Další informace najdete v části Přidání dostupných volitelných doplňků do ovladače tiskárny.

Byl tento článek užitečný?
Top