Skip to Content Information Center
Lexmark CX421

Lexmark CX421

העברת המדפסת למקום אחר

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  אם משקל המדפסת עולה על 20 ק"ג, כדי להעבירה ממקום למקום בבטחה יידרשו שני אנשים או יותר.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  למניעת סכנת שרפה או התחשמלות, השתמש רק בכבל החשמל שסופק עם המוצר או בתחליף שאושר על-ידי היצרן.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  בעת הזזת המדפסת, פעל על פי ההנחיות הבאות כדי למנוע פציעה גופנית או נזק למדפסת:

 • ודא שכל הדלתות והמגשים סגורים.
 • כבה את המדפסת ולאחר מכן נתק את כבל החשמל מהשקע שבקיר.
 • נתק את כל הכבלים והחוטים מהמדפסת.
 • אם למדפסת מחוברים מגשים או אמצעי פלט אופציונליים נפרדים הניצבים על הרצפה, נתק אותם לפני הזזת המדפסת.
 • אם למדפסת יש בסיס עם גלגלים, גלגל אותה בזהירות למיקום החדש. היזהר בעת מעבר מעל מפתני דלתות ורצפות שבורות.
 • אם המדפסת אינה מצוידת בבסיס על גלגלים אך כוללת מגשים או אמצעי פלט אופציונליים, הסר את אמצעי הפלט והרם את המדפסת להרחקתה מהמגשים. אל תנסה להרים את המדפסת ואמצעים אחרים כלשהם בו-זמנית.
 • השתמש תמיד בידיות האחיזה של המדפסת כדי להרימה.
 • ודא שבעגלה שבה אתה משתמש להעברת המדפסת יש משטח שמסוגל לתמוך בכל בסיס המדפסת.
 • ודא שבעגלה שבה אתה משתמש להעברת אביזרי החומרה יש משטח שמסוגל לתמוך בממדי האביזרים.
 • ודא שהמדפסת נשארת במצב עומד.
 • הימנע מתנועות חדות.
 • ודא שהאצבעות אינן נמצאות מתחת למדפסת כאשר אתה מציב אותה.
 • ודא שיש מספיק מקום פנוי סביב המדפסת.

הערה:  נזק שייגרם למדפסת כתוצאה מהעברה בצורה לא מתאימה לא יכוסה באחריות הניתנת לה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top