Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Štampanje sa fleš jedinice

Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

  Broj kopija

 • 1-9999 (1*)

Podesite broj kopija.

  Izvor papira

 • Fioka [x] (1*)
 • Ručno ulaganje papira
 • Ručno ulaganje koverte

Podesite izvor papira za zadatak štampe.

  Boja

 • Isključeno
 • Uključeno*

Odštampajte otisak u boji.

  Upari

 • 1,1,1 – 2,2,2
 • 1,2,3 – 1,2,3*

Štampajte više kopija uzastopno.

  Strane

 • 1‑strano*
 • 2‑strano

Navedite da li treba štampati samo sa jedne ili sa obe strane papira.

  Druga strana

 • Duga ivica*
 • Kratka ivica

Odredite koja strana papira (dugačka ili kratka ivica) se povezuje kada se obavlja dvostrano štampanje.

Napomena:  U zavisnosti od izabrane opcije, štampač automatski pomera otisak na svakoj stranici kako bi zadatak bio pravilno povezan.

  Stranica po strani

 • Isključeno*
 • 2 stranice po strani
 • 3 stranice po strani
 • 4 stranice po strani
 • 6 stranice po strani
 • 9 stranice po strani
 • 12 stranice po strani
 • 16 stranice po strani

Štampajte više slika na jednom listu papira.

  Redosled stranica po strani

 • Horizontalno*
 • Obrnuto horizontalno
 • Obrnuto vertikalno
 • Vertikalno

Navedite pozicioniranje više slika pri upotrebi opcije Stranica po strani.

Napomena:  Pozicioniranje zavisi od broja slika i njihove orijentacije.

  Orijentacija stranica po strani

 • Automatski*
 • Položeno
 • Uspravno

Navedite orijentaciju dokumenta sa više stranica pri upotrebi opcije Stranica po strani.

  Ivica stranica po strani

 • Ništa*
 • Puna

Odštampajte ivicu oko svake slike pri upotrebi opcije Stranica po strani.

  Listovi separatora

 • Isključeno*
 • Između kopija
 • Između zadataka
 • Između stranica

Navedite da li želite da se prilikom štampanja umeću prazni listovi separatora.

  Izvor listova separatora

 • Fioka [x] (1*)

Navedite izvor papira za list separatora.

  Prazne stranice

 • Nemoj štampati*
 • Štampanje

Navedite da li želite da štampate prazne stranice u zadatku štampe.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top