Skip to Content Information Center
Lexmark MC3326

Lexmark MC3326

Podrazumevane postavke kopiranja

Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

  Tip sadržaja

 • Tekst
 • Tekst/fotografija*
 • Fotografija
 • Grafika

Poboljšajte izlazni rezultat na osnovu sadržaja originalnog dokumenta.

  Strane

 • 1-strano na 1-strano*
 • 1-strano na 2-strano
 • 2-strano na 1-strano
 • 2-strano na 2-strano

Navedite ponašanje skeniranja na osnovu originalnog dokumenta.

Napomena:  Opcije 2-strano na 1-strano i 2-strano na 2-strano dostupne su samo na određenim modelima štampača.

  Boja

 • Isključeno
 • Uključeno*
 • Automatski

Navedite da li želite da se kopije štampaju u boji.

  Stranica po strani

 • Isključeno*
 • 2 uspravne stranice
 • 4 uspravne stranice
 • 2 položene stranice
 • 4 položene stranice

Navedite broj slika koje se štampaju na jednoj strani lista papira.

  Štampaj ivice stranice

 • Uključeno
 • Isključeno*

Postavite ivicu oko svake slike kada štampate više stranica na strani.

  Upari

 • Isključeno [1,1,1,2,2,2]
 • Uključeno [1,2,1,2,1,2]*

Štampajte više kopija uzastopno.

  Veličina za „Kopiraj sa“

[Lista veličina papira]

Podesite veličinu papira originalnog dokumenta.

Napomena:  Letter je podrazumevana fabrička postavka za SAD fabrička postavka za SAD. A4 je međunarodna podrazumevana fabrička postavka.

  Izvor za „Kopiraj u“

 • Fioka [x] (1*)
 • Ručni ulagač
 • Automatsko podudaranje veličine

Navedite izvor papira za zadatak kopiranja.

  Zatamnjenost

 • 1 do 9 (5*)

Podesite zatamnjenost skenirane slike.

  Broj kopija

 • 1-9999 (1*)

Navedite broj kopija.

Napredna izrada slika
Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

  Balans boja

 • Cijan – Crvena
  • -4 do 4 (0*)
 • Magenta – Zelena
  • -4 do 4 (0*)
 • Žuta – Plava
  • -4 do 4 (0*)

Podesite intenzitet boje tokom skeniranja.

  Automatska detekcija boje

 • Osetljivost boje
  • 1-9 (5*)
 • Osetljivost oblasti
  • 1-9 (5*)

Podesite količinu boje koju štampač detektuje iz originalnog dokumenta.

  Kontrast

 • Najbolje za sadržaj*
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Naveli kontrast otiska.

  Uklanjanje pozadine

 • Nivo
  • ‑4 do 4 (0*)

Podesite količinu pozadine vidljivu na skeniranoj slici.

  Skeniraj od ivice do ivice

 • Uključeno
 • Isključeno*

Omogućite skeniranje originalnog dokumenta od ivice do ivice.

Administratorske kontrole
Stavka menijaOpis

Napomena:  Zvezdica (*) pored vrednosti ukazuje na podrazumevanu fabričku postavku.

  Dozvoli kopije u boji

 • Uključeno*
 • Isključeno

Štampajte kopije u boji.

  Dozvoli čuvanje kao prečice

 • Uključeno*
 • Isključeno

Sačuvajte prilagođene postavke kopiranja kao prečice.

Da li vam je ovaj članak pomogao?
Top