Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

באמצעות לוח הבקרה

חלק לוח הבקרהפונקציה

1

Display (הצג)

  • להציג את הודעות המדפסת וסטטוס החומרים המתכלים.
  • להגדיר ולהפעיל את המדפסת.

2

הלחצן חץ ימינה

  • לגלול דרך התפריטים ולעבור בין המסכים ואפשרויות התפריט.
  • להגדיל את הערך המספרי של הגדרה.

3

הלחצן Stop (עצור) או Cancel (ביטול)

לעצור את המשימה הנוכחית.

4

נורית החיווי

לבדוק את מצב המדפסת.

5

‏‫לחצן הבחירה‬

  • לבחור אפשרות תפריט.
  • לשמור את השינויים בהגדרה.

6

הלחצן Back (חזרה)

לחזור למסך הקודם.

7

הלחצן חץ שמאלה

  • לגלול דרך התפריטים ולעבור בין המסכים ואפשרויות התפריט.
  • להקטין את הערך המספרי של הגדרה.

8

לחצן הפעלה (Power)

להפעיל ולכבות את המדפסת.

הערה:  כדי לכבות את המדפסת, לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך חמש שניות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top