Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

דפים שחורים

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר מקורית ונתמכת של Lexmark.

  הערה:  אם מחסנית הטונר אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

 2. הדפס את המסמך.

האם המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. הסר את יחידת ההדמיה ואז הכנס אותה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הדפס את המסמך.

האם המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

בדוק את יחידת ההדמיה לאיתור סימני נזק.

הערה:  ודא שהמגע של תוף הפוטוקונדקטור אינו מכופף או מחוץ למקומו.

האם יחידת ההדמיה נקייה מפגמים?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

עבור לשלב 4.

שלב 4

 1. החלף את יחידת ההדמיה.

 2. הדפס את המסמך.

האם המדפסת מדפיסה עמודים מלאים בשחור?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top