Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

שוליים שגויים

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. כוונן את מובילי הנייר בהתאם למיקום הנייר שנטען.

 2. הדפס את המסמך.

האם השוליים תקינים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

 1. הגדר את גודל הנייר.

  בלוח הבקרה, נווט אל:

  Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)

 2. הדפס את המסמך.

האם השוליים תקינים?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 3.

שלב 3

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערה:  ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.

 2. הדפס את המסמך.

האם השוליים תקינים?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכה בלקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top