Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

פסים כהים אנכיים ותמונות לא שלמות

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

  1. הסר את יחידת ההדמיה ואז הכנס אותה.

    אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

    אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

  2. הדפס את המסמך.

האם מופיעים בתדפיסים פסים כהים אנכיים ותמונות לא שלמות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

  1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר מקורית ונתמכת של Lexmark.

    הערה:  אם מחסנית הטונר אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

  2. הדפס את המסמך.

האם מופיעים בתדפיסים פסים כהים אנכיים ותמונות לא שלמות?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top