Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

דפים ריקים או לבנים

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר מקורית ונתמכת של Lexmark.

  הערה:  אם המחסנית אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

 2. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. הסר את יחידת ההדמיה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. בדוק את יחידת ההדמיה לאיתור סימני נזק.

  הערה:  ודא שהמגע של תוף הפוטוקונדקטור אינו מכופף או מחוץ למקומו.

 3. נער היטב את יחידת ההדמיה כדי לפזר שוב את הטונר.

 4. הכנס את יחידת ההדמיה.

 5. הדפס את המסמך.

האם הדפסת מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

החלף את מחסנית הטונר.

האם הדפסת מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

החלף את יחידת ההדמיה.

האם הדפסת מדפיסה עמודים ריקים או לבנים?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top