Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

סלסול נייר

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם יש תמיכה בנייר שנטען.

  הערה:  אם הנייר אינו נתמך, טען נייר נתמך.

 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר מקורית ונתמכת של Lexmark.

  הערה:  אם המחסנית אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. כוונן את המובילים במגש למיקום המתאים עבור גודל הנייר הטעון.

 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 4.

הבעיה נפתרה.

שלב 4

 1. בהתאם למערכת ההפעלה שברשותך, ציין את גודל וסוג הנייר ב-Printing Preferences (מאפייני הדפסה) או בתיבת הדו-שיח Print (הדפסה).

  הערות:

  • ודא שההגדרות תואמות לנייר שנטען.
  • תוכל גם לשנות את ההגדרה דרך לוח הבקרה של המדפסת. נווט אל Settings (הגדרות) > Paper (נייר) > Tray Configuration (תצורת מגש) > Paper Size/Type (גודל/סוג נייר)
 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 5.

הבעיה נפתרה.

שלב 5

 1. הוצא את הנייר, הפוך אותו ואז טען אותו מחדש.

 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

עבור לשלב 6.

הבעיה נפתרה.

שלב 6

 1. טען נייר מחבילה חדשה.

  הערה:  נייר ספג רטיבות בגלל לחות גבוהה. אחסן נייר בעטיפה המקורית שלו עד שאתה מוכן להשתמש בו.

 2. הדפס את המסמך.

אם הנייר מסולסל?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top