Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

פסים אופקיים בגוון בהיר

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 1. בדוק אם המחסנית בה נעשה שימוש במדפסת היא מחסנית טונר מקורית ונתמכת של Lexmark.

  הערה:  אם המחסנית אינה נתמכת - התקן מחסנית נתמכת.

 2. הדפס את המסמך.

האם מופיעים פסים אופקיים בהירים על ההדפסות?

עבור לשלב 2.

הבעיה נפתרה.

שלב 2

 1. הסר את יחידת ההדמיה ואז הכנס אותה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תאפשר חשיפה של יחידת ההדמיה לאור ישיר למשך יותר מ-10 דקות. חשיפה ממושכת לאור עלולה לגרום בעיות של איכות הדפסה.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תיגע בתוף הפוטוקונדקטור מתחת ליחידת ההדמיה. הדבר עלול לפגוע באיכותן של משימות הדפסה עתידיות.

 2. הדפס את המסמך.

האם מופיעים פסים אופקיים בהירים על ההדפסות?

עבור לשלב 3.

הבעיה נפתרה.

שלב 3

 1. החלף את יחידת ההדמיה.

 2. הדפס את המסמך.

האם מופיעים פסים אופקיים בהירים על ההדפסות?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top