Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

פגמים חוזרים

הערה:  לפני פתרון הבעיה, הדפס את דפי בדיקת איכות ההדפסה. בלוח הבקרה, נווט אל Settings (הגדרות) > Troubleshooting (פתרון בעיות) > Print Quality Test Pages (דפי בדיקת איכות הדפסה). בדגמי מדפסות שאינם כוללים מסך מגע, הקש כדי לנווט בין ההגדרות.

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

 • באמצעות דפי בדיקת איכות ההדפסה, בדוק אם המרחק בין הפגמים החוזרים הוא אחד מהבאים:
 • יחידת הדמיה

  • 96  מ"מ (3.78  אינץ')
  • 37.7  מ"מ (1.48  אינץ')

  מחסנית טונר

  • 43.5  מ"מ (1.71  אינץ')
  • 37.5  מ"מ (1.48  אינץ')

  גלגלת העברה

  • 52  מ"מ (2.05  אינץ')

  Fuser

  • 79.8  מ"מ (3.14  אינץ')
  • 62.5  מ"מ (2.46  אינץ')

האם המרחק בין הפגמים החוזרים תואם למידות של מחסנית הטונר או יחידת ההדמיה?

עבור לשלב 2.

הערה:  אם הפגמים החוזרים תואמים למידות של גלגלת ההעברה או הטונר, פנה למחלקת תמיכה בלקוחות.

רשום את המרחק ולאחר מכן התקשר אל תמיכה בלקוחות.

שלב 2

 1. החלף את המוצר המתכלה שהושפע.

 2. הדפס את המסמך.

האם הפגמים החוזרים מופיעים?

פנה אל תמיכה בלקוחות.

הבעיה נפתרה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top