Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

802.1x

הערה:  תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

פריט בתפריטתיאור

הערה:  כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

    Active (פעיל)

  • Off (כבוי)*
  • On (מופעל)

מאפשר למדפסת להצטרף לרשתות המחייבות אימות לפני מתן גישה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top