Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

תצורת LPD

הערה:  תפריט זה מופיע רק במדפסות רשת או במדפסות המחוברות לשרתי הדפסה.

פריט בתפריטתיאור

הערה:  כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

  פסק זמן LPD

 • 0-65535 שניות (90*)

הגדר את ערך פסק הזמן לעצירת ההמתנה של שרת Line Printer Daemon ‏(LPD) לתקופה בלתי מוגבלת עבור משימות הדפסה תלויות או לא תקפות.

  עמוד מבוא של LPD

 • Off (כבוי)*
 • On (מופעל)

הדפסת עמוד מבוא עבור כל משימות ההדפסה של LPD.

הערה:  עמוד מבוא הוא העמוד הראשון של משימת הדפסה, המשמש להפרדה בין משימות הדפסה ולזיהוי היוצר של בקשת משימת ההדפסה.

  LPD Trailer Page (עמוד עוקב LPD)

 • Off (כבוי)*
 • On (מופעל)

הדפסת עמוד עוקב עבור כל משימות ההדפסה של LPD.

הערה:  עמוד עוקב הוא העמוד האחרון של משימת הדפסה.

  LPD Carriage Return Conversion (המרת מעבר לשורה חדשה של LPD)

 • Off (כבוי)*
 • On (מופעל)

הפיכת המרת מעבר לשורה חדשה לזמין.

הערה:  מעבר לשורה חדשה הוא מנגנון המורה למדפסת להעביר את הסמן למיקום הראשון באותה שורה.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top