Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

הגבלת גישה לרשת חיצונית

פריט בתפריטתיאור

הערה:  כוכבית (*) לצד ערך מציינת את הגדרת ברירת המחדל של היצרן.

    הגבלת גישה לרשת חיצונית

  • Off (כבוי)*
  • On (מופעל)

הגבל את הגישה לאתרים ברשת.

External network address (כתובת רשת חיצונית)

ציין את כתובות הרשת שהגישה אליהן מוגבלת).

E‑mail address for notification (כתובת דוא"ל להודעות)

ציין כתובת דוא"ל לצורך שליחת הודעות על אירועים שנרשמו.

    Ping frequency (תדירות Ping)

  • 1-300 (10*)

ציין את מרווח הזמן, בשניות, לשאילתות ברשת.

Subject (נושא)

ציין את הנושא והמסר של הודעת הדוא"ל.

Message (ההודעה)

האם מאמר זה הועיל לך?
Top