Skip to Content Information Center
Lexmark MS431

Известия

Елемент от менюОписание

Забележка:  Звездичка (*) до стойността указва фабричната настройка по подразбиране.

  Консумативи

 • Show Supply Estimates (Показване на приблизителни изчисления на консумативи)
  • Show estimates (Показване на приблизителни изчисления)*
  • Do not show estimates (Без показване на приблизителни изчисления)

Показва очакваното състояние на консумативите.

  Консумативи

 • Custom Supply Notifications (Персонализирани известявания за консумативи)

Конфигурирайте настройките за известията, когато принтерът изисква намеса от страна на потребителя.

Забележка:  Този елемент от менюто е достъпен само в вградения уебсървър.

  E‑mail Alerts Setup (Настройка на известия по имейл)

 • Конфигуриране на имейл
  • Primary SMTP Gateway (Първичен SMTP шлюз)
  • Primary SMTP Gateway Port (Първичен порт на SMTP шлюза) (25*)
  • Secondary SMTP Gateway (Вторичен SMTP шлюз)
  • Secondary SMTP Gateway Port (Вторичен порт на SMTP шлюза) (25*)
  • SMTP Timeout (Таймаут на SMTP сървъра) (30 секунди*)
  • Reply Address (Адрес за отговор)
  • Always use SMTP default Reply Address (Да се използва винаги адрес за отговор по подразбиране на SMTP) (Off (Изкл.)*)
  • Използване на SSL/TLS (Забранено*)
  • Изискване на доверен сертификат (Вкл.*)
  • SMTP Server Authentication (Удостоверяване на SMTP сървър) (No authentication required* (Не е необходимо удостоверяване)*)
  • Device‑Initiated E‑mail (Иницииран от устройството имейл) (None (Няма)*)
  • Device Userid (ИД потребител у-во)
  • Device Password (Парола на устройството)
  • NTLM Domain (NTLM домейн)

Конфигурирайте настройките за имейл на принтера.

Забележка:  Този елемент от менюто е достъпен само в вградения уебсървър.

  Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

 • Jam Assist (Подпомагане при засядане)
  • Off (Изкл.)
  • On (Вкл.)*

Задайте на принтера да проверява автоматично за заседнала хартия.

  Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

 • Auto Continue (Автоматично продължаване)
  • Disabled (Забранено)
  • 5 – 255 (5*)

Оставете принтера автоматично да продължи да обработва или отпечатва задание, след като изчистите някои условия за обслужване.

  Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

 • Auto Reboot (Автоматично рестартиране)
  • Auto Reboot (Автоматично рестартиране) (Reboot always (Да рестартира винаги*)

Задайте на принтера да се рестартира, когато се появи грешка.

  Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

 • Auto Reboot (Автоматично рестартиране)
  • Max Auto Reboots (Максимален брой автоматични рестартирания) (2*)

Задайте броя автоматични рестартирания, които принтерът може да извърши.

  Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

 • Auto Reboot (Автоматично рестартиране)
  • Auto Reboot Window (Прозорец за автоматично рестартиране) (720*)

Задайте броя на секундите, преди принтерът да извърши автоматично рестартиране.

  Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

 • Auto Reboot (Автоматично рестартиране)
  • Auto Reboot Counter (Брояч за автоматично рестартиране)

Показване на информация само за четене на брояча за рестартиране.

  Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

 • Display Short Paper Error (Показване на грешка за къса хартия)
  • Auto‑clear (Автоматично изчистване)*
  • On (Вкл.)

Задайте на принтера да показва съобщение при възникването на грешка на къса хартия.

Забележка:  Късата хартия се отнася до размера на заредената хартия.

  Error Prevention (Предотвратяване на грешки)

 • Page Protect (Защита на страница)
  • Off (Изкл.)*
  • On (Вкл.)

Задайте на принтера да обработва цялата страница в паметта, преди да я отпечата.

  Jam Content Recovery (Възстановяване при засядане на съдържание)

 • Jam Recovery (Възстановяване при засядане на хартия)
  • Auto (Автоматично)*
  • Off (Изкл.)
  • On (Вкл.)

Задайте на принтера да отпечатва отново заседналите страници.

Полезна ли ви беше тази статия?
Top