Skip to Content Information Center
Lexmark MS331

Lexmark MS331

המדפסת אינה מגיבה

פעולהYes (כן)No (לא)

שלב 1

בדוק אם כבל החשמל מחובר לשקע החשמל.

זהירות—פוטנציאל לפציעה:  כדי להימנע מסכנת התחשמלות, חבר את כבל החשמל לשקע חשמל בעל דירוג והארקה מתאימים, אשר ממוקם בקרבת המוצר ונגיש בקלות.

האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 2.

שלב 2

בדוק אם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת.

האם שקע החשמל אינו מושבת באמצעות מפסק או מפסק פחת?

הפעל את המפסק או אפס את מפסק הפחת.

עבור לשלב 3.

שלב 3

בדוק אם המדפסת דולקת.

האם המדפסת דולקת?

עבור לשלב 4.

הדלק את המדפסת.

שלב 4

בדוק את המדפסת נמצאת במצב שינה או במצב מנוחה.

האם המדפסת במצב שינה או במצב מנוחה?

לחץ על לחצן ההפעלה כדי להעיר את המדפסת.

עבור לשלב 5.

שלב 5

בדוק אם הכבלים המחברים את המדפסת ואת המחשב מחוברים ליציאות הנכונות.

האם הכבלים מחוברים ליציאות הנכונות?

עבור לשלב 6.

חבר את הכבלים ליציאות הנכונות.

שלב 6

כבה את המדפסת, התקן את אפשרויות החומרה ואז הדלק שוב את המדפסת.

לקבלת מידע נוסף עיין בתיעוד הנלווה לאפשרות.

האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 7.

שלב 7

התקן את מנהל התקן המדפסת הנכון.

האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה.

עבור לשלב 8.

שלב 8

כבה את המדפסת, המתן 10 שניות, ולאחר מכן הפעל חזרה את המדפסת.

האם המדפסת מגיבה?

הבעיה נפתרה.

פנה אל תמיכת לקוחות.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top