Skip to Content Information Center
Lexmark MS811

Lexmark MS811

שחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן

אם ברצונך לשמור לסימוכין את הגדרות התפריט הנוכחיות, הדפס את דף הגדרות התפריט לפני שחזור ערכי ברירת המחדל של היצרן. למידע נוסף, ראה הדפסת דף הגדרות תפריטים.

אם ברצונך לקבל שיטה מקיפה יותר לשחזור הגדרות ברירת המחדל של היצרן, בצע את האפשרות "מחק את כל ההגדרות". למידע נוסף, ראה מחיקת זיכרון לא נדיף.

אזהרה—פוטנציאל לנזק:  שחזור ערכי ברירת המחדל מחזיר את רוב הגדרות המדפסת להגדרות ברירת המחדל של היצרן. החריגים כוללים את שפת התצוגה, גדלים מותאמים אישית והודעות, ואת הגדרות התפריט רשת/יציאה. כל ההורדות השמורות בזיכרון RAM נמחקות. הורדות השמורות בזיכרון ההבזק או בכונן הקשיח של המדפסת אינן מושפעות.

בלוח הבקרה של המדפסת, נווט אל:

 > Settings (הגדרות( >  > Settings (הגדרות( >  > General Settings (הגדרות כלליות) >  > Factory Defaults (ברירות מחדל של היצרן) >  > Restore Now (שחזר עכשיו) > 

האם מאמר זה הועיל לך?
Top