Skip to Content Information Center
Lexmark MS812dn / MS812dtn

Lexmark MS812dn / MS812dtn

התקנת Internal Solutions Port

  לוח הבקר תומך ביציאת אופציונלית אחת של Lexmark Internal Solutions Port ‏(ISP).

  הערה:  מטלה זו מחייבת שימוש במברג עם ראש שטוח.

  זהירות—סכנת שוק:  אם תיגש ללוח הבקר או תתקין חומרה אופציונלית או התקני זיכרון לאחר הגדרת המדפסת, כבה את המדפסת ונתק את כבל החשמל משקע החשמל לפני שתמשיך. אם קיימים התקנים אחרים המחוברים למדפסת, כבה גם אותם ונתק כבלים כלשהם המתחברים למדפסת.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  רכיבים אלקטרוניים בלוח הבקר ניזוקים בקלות מחשמל סטטי. גע בחלק מתכתי כלשהו במדפסת לפני שתיגע ברכיבים אלקטרוניים כלשהם בלוח הבקר או במחברים.

 1. גש ללוח הבקר.

  לקבלת מידע נוסף, ראה גישה ללוח המערכת..

 2. אם מותקן כעת דיסק קשיח אופציונלי של המדפסת, הסר תחילה את הדיסק הקשיח של המדפסת.

  לקבלת מידע נוסף, ראה הסרת הכונן הקשיח של המדפסת.

 3. הוצא את ערכת ה- ISP מהאריזה.

  1

  פתרון ISP

  2

  ברגים לחיבור זווית הפלסטיק של ה- ISP

  3

  ברגים לחיבור זווית ההרכבה של ה- ISP למגן לוח הבקר

  4

  זווית מפלסטיק

 4. הסר את לוחית המתכת מפתח ה- ISP.

  1. שחרר את הברגים.

  2. הרם מכסה המתכת, ומשוך אותו לגמרי החוצה.

 5. יישר את הרגליות של זווית הפלסטיק עם החורים שעל תושבת לוח הבקר, ולאחר מכן לחץ את הזווית מפלסטיק לתושבת לוח הבקר של שתיכנס בנקישה למקום. ודא שהכבלים מוכנסים בצורה מסודרת מאחורי זווית הפלסטיק.

 6. התקן את ה- ISP על זווית הפלסטיק.

  הערה:  החזק את ה- ISP בזווית מעל זווית הפלסטיק כך שמחברים בולטים כלשהם יעברו דרך פתח ה- ISP על תושבת לוח הבקר.

 7. הורד את ה- ISP מעל לזווית הפלסטיק עד שה- ISP מקובע בין המכוונים שעל זווית הפלסטיק.

 8. השתמש בבורג האצבע שמסופק עבור ה- ISP כדי לחבר את הזווית מהפלסטיק ל- ISP.

  הערה:  סובב את בורג האצבע בכיוון השעון, מספיק כדי להחזיק את ה- ISP במקומו, אך תהדק עדיין.

 9. הכנס את שני הברגים המסופקים כדי לאבטח את זווית ההרכבה של ה- ISP למגן של לוח המערכת.

 10. הדק את בורג האצבע שמחובר ל-ISP.

  אזהרה—פוטנציאל לנזק:  אל תהדק יותר מדי.

 11. חבר את כבל ממשק פתרון ה- ISP לתוך השקע בלוח הבקר.

  הערה:  השקעים והתקעים מקודדים בצבע.

האם מאמר זה הועיל לך?
Top